Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu (po 25.12.2014)

Sklep Internetowy firmy Ziółkowski Juventas S.K.A. działający pod adresem www.apini.pl, prowadzony jest przez Ziółkowski Juventas S.K.A. z siedzibą w Srogowie Górnym 172 (38-507 Jurowce), KRS: 0000960089, NIP: 6871976345, BDO: 000566595, kapitał zakładowy, w całości wpłacony: 50 000 złotych, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejestrowym w Rzeszowie XII Wydziale Gospodarczym KRS 

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

2a. W celu złożenia zamówienia można również skontaktować się z biurem drogą mailową, telefoniczną lub przez fax.

3. Realizacja zamówienia przez Internet następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia

5. Zamówienie będzie przyjęte do realizacji przed uprzednim uzgodnieniu sposobu uiszczenia należności za towar oraz ustaleniu kosztów i sposobu dostarczenia produktu do klienta.

6. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przy odbiorze: należność pobiera kurier lub poczta polska,
– przelewem bankowym na konto sklepu.

11. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej “DPD”.

12. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

13. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

14. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

15. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym firmy Ziółkowski Juventas S.K.A. Ziółkowski, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
a) Klient zawierający umowę wyraża zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Ziółkowski Juventas S.K.A.danych osobowych zawartych w zamówieniu tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
b) Zgromadzone dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.
d) Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji mogą być przetwarzane w celach marketingowych w rozumieniu art. 7 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
e) Dane kontaktowe Klienta mogą być wykorzystywane do przesyłania przez sklep informacji handlowych drogą elektroniczną, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

16. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

17. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

18. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: biuro@apini.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

19. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi poniesione przez niego koszty, pomniejszone w koszt wysyłki towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

21. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z odesłaniem towaru.

22. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

23. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce.

24. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

26. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

a. dostarczania odpieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

b. niezastosowania się do wytycznych producenta, dotyczących odpowiedniego przechowywania i transportowania produktu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu:

Klient wraża zgodę firmie Ziółkowski Juventas S.K.A. Srogów Górny 172, 38-507 Jurowce, na przetwarzanie danych osobowych – podawanych podczas rejestracji – w celach marketingowych w rozumieniu art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Załącznik nr 2 do Regulaminu:

Klient w związku ze świadczeniem przez firmę Ziółkowski Juventas S.K.A. usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie firmie identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Ziółkowski Juventas S.K.A. , za pomocą poczty elektronicznej, skierowanej do Klienta informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.)

Załącznik nr 3 do Regulaminu:

Menu

Ustawienia